אתיקה לעוסקים בייעוץ ואימון לכלכלת המשפחה

“איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל” שם לו כמטרה להוביל לשינוי בדרכי הניהול הכלכלי של המשפחה והפרט בישראל (“הלקוח”), להביא ליציבותה ולרווחתה של המשפחה הבודדת ולחוסנה של הכלכלה הישראלית.

יעוץ ואימון לכלכלת המשפחה – על כל תחומיו, הינו מקצוע שמהותו מומחיות בהובלת תהליך לשינוי דרכי הניהול הכלכלי של המשפחה/הפרט באמצעות מתן כלים מעשיים ובהובלת שינוי כלכלי.
התהליך מוגדר בזמן, והוא מושתת על מערכת יחסים מקצועית, ועל בסיס של פתיחות ושל אמון בין הלקוח ליועץ/מאמן.

הייעוץ ו/או האימון ממוקד תוצאה מעשית, ועיקרו הנחיית הלקוח לשינוי תהליכי ניהול כלכלי מיטבי ולהשגת היעדים המבוקשים על ידו

האתיקה של המקצוע

תהליך הייעוץ ו/או האימון מטבעו, מביא לחשיפה אישית של הלקוח ועל כן נדרש אמון מלא של הלקוח ביועץ/מאמן.

הקוד האתי נועד למסד מערכת של יחסי אמון ביועצים/מאמנים ובמקצוע הייעוץ ו/או האימון לכלכלת המשפחה בכלל ובאגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל בפרט.

הקוד האתי משמש תעודת זהות נורמטיבית למקצוע הייעוץ ו/או האימון לכלכלת המשפחה ומאפשר מעבר מתפיסה  אינטואיטיבית אישית לתפיסה מוסכמת של אחריות וכללי התנהגות להם מחויבים היועצים/מאמנים החברים באיגוד.

הקוד האתי וייעודיו

הקוד האתי הוא מערכת ערכים, כללים ועקרונות מנחים שייעודם:

 • לקבוע נורמות של התנהגות במקצוע  – ייעוץ ו/או אימון לכלכלת המשפחה.
 • להוות קו מנחה להתנהגות היועצים/מאמנים לכלכלת המשפחה בישראל.
 • להוות כלי לקבלת החלטות הקשורות למהלך הייעוץ והאימון.
 • לספק ללקוח מידע על כללי ההתנהגות האתיים הנדרשים מהיועץ ולהגן עליו.

החלת הקוד האתי

 • הקוד האתי חל על כל חברי איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל.
 • בחברותו באיגוד ליועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל, מאשר ומסכים היועץ/מאמן לקבל על עצמו את כללי הקוד האתי.
 • הקוד האתי נובע מהעקרונות המפורטים בהמשך.

הערכים והעקרונות המנחים לקוד האתי

הקוד האתי נובע מהעקרונות המפורטים בהמשך. אלו הם עקרונות בסיסיים המהווים את אבני היסוד של הייעוץ והאימון.

העקרונות מאפשרים החלה של הקוד האתי על כלל היועצים/מאמנים, ללא קשר לאופי  היועץ ולשיטת הייעוץ ו/או האימון.

היועצים/מאמנים יעשו כול שביכולתם לשמור על הערכים והעקרונות שבמסמך זה, וכתוצאה מכך ישמרו ויקדמו את ערך המקצוע.

 

הצהרה כללית

חוקי המדינה קודמים לכללי הקוד האתי של היועצים/מאמנים. לכן, ישמרו היועצים/מאמנים, בעבודתם ובחייהם האישיים, על קיום חוקי המדינה.

1. כבוד האדם

היועצים/מאמנים רואים את כבוד ואהבת האדם כערך מרכזי. הבסיס להתנהגותם ולהתנהלותם יהיה כיבוד השונות של כל לקוח. ולכן, בעבודתם, פועלים היועצים/מאמנים מתוך שמירה על כבודם וערכיהם של לקוחותיהם.

2. יושרה

היועצים/מאמנים רואים ביושרה בסיס חיוני לעבודתם ולהתנהגותם.

בעבודתם פועלים היועצים/מאמנים ביושר, כנות, והגינות מתוקף מודעות לכוח ולהשפעה שמערכת היחסים המקצועית מקנה להם.

מקצועיות

בעבודתם, ישאפו היועצים/מאמנים לפעול על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ומיומנות מקצועית, מתוך הכרה ברב גוניות המקצוע, בגבולותיהם, יכולותיהם, ניסיונם המקצועי ולקיחת אחריות אישית לעשייה המקצועית.

בעבודתם, יפעלו היועצים/מאמנים לקידום רווחתם של לקוחותיהם על פי שיקולים מקצועיים בלבד.

היועץ/מאמן והאיגוד

קביעת כללים ומערכת יחסים בין היועצים/מאמנים , חברי האיגוד, לבין מוסדות האיגוד וחבריה.

הקוד האתי – מטרות וכללי התנהגות

מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.

1. כבוד האדם

א. מטרות

 1. לטפח סביבת יעוץ/אימון המאפשרת ללקוח להפיק את המרב מתהליך הייעוץ ו/או האימון.
 2. כיבוד הזכות לסודיות ופרטיות של הלקוחות ושל עמיתים למקצוע.
 3. אי שימוש לרעה בכוחו וסמכותו של היועץ/מאמן ביחסיו עם הלקוח.

ב. כללי התנהגות

 1. היועץ/מאמן יפעל תוך גילוי דאגה, אמפתיה, רגישות, הקשבה והבנה לצרכי הלקוח.
 2. היועץ/מאמן יכבד את זכות הלקוח להחזיק בערכים, בגישות ובדעות השונות משלו ולכבד ערכים וגישות אלו.
 3. בתחילת הקשר, יבהיר היועץ/מאמן ללקוחותיו את כללי שמירת הסודיות שלקח על עצמו.
 4. כל התייעצות עם גורמים חיצוניים תעשה ללא חשיפת זהות הלקוח אלא אם התקבלה הסכמה של הלקוח.
 5. היועץ/מאמן לא יחשוף מידע על לקוחותיו בכלי התקשורת ללא הסכמה בכתב של הלקוח.
 6. היועץ/מאמן לא יחשוף פרטים של לקוחותיו כממליצים או לכל צורך אחר ללא קבלת הסכמתם בכתב.
 7. היועץ/מאמן המשתמש בשירותי סופרוויזר, חייב לקבל בתחילת תהליך ההתקשרות עם הלקוח, את הסכמת הלקוח לחשיפת עניינו.
 8. בכל התייעצות מקצועית בין יועצים/מאמנים בסוגיות של יעוץ/אימון, לא יחשוף היועץ/מאמן את זהות הלקוח ואף ימזער עד כדי מינימום את שאר הפרטים המזהים של הלקוח.
 9. מידע על לקוח שיתקבל בשיחות בין יועצים/מאמנים לא ייחשף.
 10. בכל מקרה בו יחתום הלקוח על הסכמתו לויתור על פרטיות וסודיות, על היועץ/מאמן לבדוק שהויתור הינו בהסכמה מדעת (הסכמה מדעת היא הסכמה שניתנת לאחר קבלת מידע שמאפשר שיקול דעת).
 11. ויתור כנזכר בסעיף 10 יהיה חד פעמי ולמטרה ספציפית בלבד.
 12. יועץ/מאמן השוקל השתתפותו יחד עם לקוח בשידור פומבי יוודא שהתנאים הבאים יתקיימו:
  • השידור יהיה מוקלט (לא שידור חי).
  • ההקלטה תעבור עריכה לפני השידור.
  • הלקוח חייב לצפות בהקלטה הערוכה טרם שידורה ולאשר הסכמתו בכתב לשידור ולויתור  על הפרטיות והסודיות שלו בכפוף לשינויים שהוא מבקש.
  • המשתתפים והנזכרים בהקלטה יאשרו את השידור ואת הויתור על הפרטיות והסודיות שלהם בכתב.
 13. יועץ/מאמן המשתתף בתהליך ייעוצי/אימוני בשידור כנזכר בסעיף 12 יבדוק שגם הגוף האחראי לשידור שבידיו המידע לא יוכל לחשוף כל מידע על המתאמנים ו/או הנזכרים בכתבה מלבד השידור עצמו.
 14. יועץ/מאמן הרוצה להקליט או לצלם מפגש אימון עם לקוח יעשה זאת רק אם:
  • הדבר נדרש לצרכי תהליך הייעוץ והאימון ו/או לצורך למידה של היועץ.
  • היועץ/מאמן יידע מראש את הלקוח בשימוש הספציפי שיעשה בהקלטה.
  • התקבל אישור מפורש לכך מראש מהלקוח (אין להקליט או לצלם ללא ידיעת הלקוח).
  • באחריות היועץ/מאמן לבדוק כי ההקלטות לא יועברו ולא יוצגו בפני איש מלבד המיועדים שאושרו  לצפיה/האזנה וכי לא יעשה בהם כל שימוש אחר.
 1. היועץ/מאמן ינקוט באמצעי הזהירות הדרושים לשמירה על מידע אישי של לקוחותיו שהצטבר במהלך עבודתו.

ג. הייעוץ והאימון

 1. שמירת הפרטיות והסודיות תעשה גם לאחר סיום הקשר עם הלקוח.
 2. יועץ/מאמן לא יתנהג עם לקוחותיו באופן מטריד או משפיל.
 3. יועץ/מאמן יפעל במגעיו עם יועצים/מאמנים אחרים ליצירת יחסים של הבנה וכבוד הדדי.
 4. יועץ/מאמן לא יקיים יחסי מין עם לקוחות שלו במהלך תקופת הייעוץ/האימון.
 5. יועץ/מאמן לא ישתמש לרעה בכוחו או בהשפעתו מתוקף תפקידו כלפי הלקוח, להשגת תועלת אישית שאינה בתחום תפקידו המקצועי.
 6. . היועץ/מאמן יתייחס שאופן שיוויוני לכל לקוח ולא ידחה על בסיס מניעים זרים ויספק את אותו השירות לכלל לקוחותיו.
 7. היועץ/מאמן יפעל לכך שתהליך היעוץ/אימון לא יתארך מעבר לנדרש מבחינה מקצועית בשל סיבות לא ענייניות.

2. יושרה

א. מטרות

 1. יצירת הלימה בין הצגת היועץ/מאמן את עצמו לבין יכולותיו והכשרתו.
 2. לקיחת אחריות אישית ומקצועית לפתרון מצבים מורכבים של יחסי יועץ/מאמן – לקוח.
 3. מניעת שימוש לרעה ביחסי יועץ/מאמן – לקוח.

ב. כללי התנהגות

 1. היועץ/מאמן יצהיר אמת בלבד בכל הנוגע להשכלתו וניסיונו הכללי והמקצועי. באופן הצגתם לא תהיה משום הטעיה.
 2. היועץ/מאמן יסכם מראש עם הלקוח את תנאי ההתקשרות.
 3. היועץ/מאמן ייקח על עצמו תהליכי יעוץ/אימון תואמים להכשרתו, יכולתו וכישוריו.
 4. יועץ/מאמן לא יפעל מתוך ניגוד אינטרסים לתהליך הייעוץ ו/או האימון ללקוח ספציפי. במקרה ונוצר ניגוד אינטרסים, יבהיר היועץ/מאמן את המצב ללקוח, והמשך התהליך יקבע על פי שיקול דעת משותף.
 5. נאמנות כפולה היא מצב שליועץ/מאמן וללקוח יש קשר מקצועי / עסקי או אחר בנוסף לקשר יועץ/מאמן – לקוח. במצב זה שעלול לפגוע בתהליך הייעוץ ו/או האימון, יחליט היועץ/מאמן האם לקיים את התהליך. אם יחליט היועץ/מאמן שיש באפשרותו לקיים את התהליך, יבהיר היועץ/מאמן את מורכבות המצב ללקוח ואת עמדתו, ויחד יחליטו האם לקיים את תהליך הייעוץ ו/או האימון.
 6. במצב בו לקוח משתמש לרעה בקשר עם היועץ/מאמן, יפסיק היועץ/מאמן את תהליך הייעוץ ו/או האימון לאחר שיידע את הלקוח על כך.
 7. היועץ/מאמן יפסיק תהליך יעוץ/אימון שלפי דעתו המקצועית, אינו מקדם את הלקוח.
 8. יועץ/מאמן שמפסיק תהליך יעוץ/אימון לפני סיומו עקב נסיבות אישיות של היועץ/מאמן, יעשה מאמץ למצוא פתרון שיתאים ללקוח.
 9. יועץ/מאמן יפעל להפסקת תהליך יעוץ ו/או אימון שנוצרו בו יחסי תלות של הלקוח ביועץ/מאמן.
 10. היועץ/מאמן מחויב בראש ובראשונה אל הלקוח/הנועץ. אולם ישנם מצבים שעל אף מחויבות זו של היועץ/מאמן ללקוח, יש ליועץ/מאמן מחויבות גבוהה יותר וזאת מתוקף חוקי מדינת ישראל, הסכם חוזי עם גורם מפנה, סמכות מקצועית.

  במקרה של סתירה במחויבות היועץ/מאמן, עליו לבחון כל מקרה לגופו האם מוטלת עליו חובה חוקית או חוזית ולהחליט תוך שמירה על כללי הסודיות והפרטיות כפי שהם מופיעים בחוק או בהסכם חוזי ותוך שמירה על כללי הקוד האתי

3. מקצועיות

 1. היועץ/מאמן יפעל מתוך כבוד רב למקצוע הנקרא יועץ/מאמן לכלכלת המשפחה
 2. היועץ/מאמן יציג תעודות הסמכה והכשרה מקצועית על פי בקשת הלקוח.
 3. היועץ/מאמן יצהיר אמת בלבד בכל הנוגע להשכלתו וניסיונו הכללי והמקצועי. באופן הצגתם לא תהיה משום הטעיה.
 4. היועץ/מאמן יפעל לשפר באופן מתמיד את היכולת, הידע, המודעות העצמית והמיומנות המקצועית שלו.
 5. כאשר הדבר נידרש מבחינה מקצועית, ישתף היועץ/מאמן פעולה עם בעלי מקצוע אחרים במטרה לשרת את הלקוח בצורה מיטבית, וזאת תוך שמירה על כללי הסודיות.
 6. היועץ/מאמן ייקח על עצמו יעוץ ו/או אימון אשר תואם להכשרתו, יכולתו וכישוריו.
 7. עבודת הייעוץ/אימון תעשה בשקיפות מלאה מול הלקוח.
 8. היועץ/מאמן ימנע ממהלכים שנועדו להשפיע על הלקוח/הנועץ מבלי שיהיה מודע להם.
 9. גילוי נאות: חלק בלתי נפרד ממתן הייעוץ המקצועי, בו נדרשת מהיועץ/מאמן לפרט את כל הידע והמידע הרלוונטי לטובת הלקוח/הנועץ.
 10. היועץ/מאמן יעמיד את מיטב הידע והניסיון שלו לטובת הלקוח/הנועץ.
 11. הייעוץ ו/או האימון יעוגן בהתקשרות המבוססת על חוזים כתובים, הסכמים בע”פ וציפיות ברורות של הלקוח/הנועץ.
 12. היועץ/מאמן יבהיר את אופי עבודתו, תוצאותיה המצופות, לוחות זמנים לביצועה ומגבלותיה ללקוח/הנועץ
 13. בכל עניין מקצועי, יגלה היועץ/מאמן יושר אישי, מניעת ניגוד עניינים ושמירה על ערכי המקצוע.
 14. היועץ/מאמן ימנע מיעוץ ו/או אימון בנושאים ותחומים שאינם בתחום הכשרתו.
 15. לא יקבל יועץ/מאמן שכר בעד עבודתו המקצועית אלא בכסף.
 16. יועץ/מאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לקבל לקוח לטיפולו; החליט יועץ/מאמן שלא לקבל לקוח לטיפולו, יודיע על כך ללקוח תוך זמן סביר.
 17. קיבל יועץ/מאמן לקוח לטיפולו, אינו רשאי להפסיק את הטיפול בו אלא אם כן נתגלעו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול, או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, או בשל אי תשלום שכר והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול.
 18. החליט יועץ/מאמן להפסיק טיפול בענין לפני סיומו, ייתן, ללא דיחוי, הודעה על כך ללקוחו, וחובה עליו, במידת האפשר, להפסיק את הטיפול באופן שלא יפגע בענייניו של לקוחו.
 19. היועץ/מאמן מתחייב שיש לו את הידע והכישורים המתאימים לתת ייעוץ/אימון ללקוח בתחום בו רוצה הלקוח לקבל ייעוץ.
 20. היועץ/מאמן יבחן את מידת המקצועיות הנדרשת ללקוח וישפוט בצורה כנה את יכולתו לתת מענה לצורך זה.
 21. במקום שנפגעת המקצועיות של היועץ/מאמן מכל סיבה שהיא יפסיק היועץ את עבודתו ויעמיד את הלקוח על הסיבות לכך.
 22. הכשרת היועץ/מאמן –
  אדם כשיר להיות יועץ אם נתקיימו בו אלה:
  (1) הוא בעל השכלה באחד ממוסדות המוכרות ע”י האיגוד;
  (2) עבר את אישור ועדת הקבלה של האיגוד;
  (3) אינו נמצא בהליך פשיטת רגל (חדלות פירעון )
  (4) אינו מורשע בפלילים. ב- 5 שנים האחרונות.

יועץ שלא אושרה קבלתו לאיגוד יקבל הודעה על כך בכתב תוך 14 ימים מיום ההחלטה ובו ינומקו שיקולי ועדת הקבלה.

ליועץ שסורבה קבלתו לאיגוד תעמוד הזכות לערער על ההחלטה, בפני הנהלת האיגוד, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

4. היועץ/מאמן והאגוד:

 1. התחייבות להקפדה על מילוי כל הסעיפים ותת הסעיפים, המופיעים במסמך זה.
 2. ינהג היועץ/מאמן, חבר האגוד, בכבוד המלא והראוי אל האגוד, הנהלתה ומוסדותיה, ויסור להוראותיה.
 3. יכבד היועץ/מאמן את החלטות האגוד בעבר, ואשר יתקבלו בעתיד, וימלא אותן במלואן, ובמסירות.
 4. לקבל על עצמו ולכבד את החלטות מוסד האגוד לאכיפת תקנון האגוד, כללי האתיקה וכל החלטה אחרת, ובלבד שהתקבלה בהליך קבלת החלטות הנהוג באגוד.
 5. לשלם את דמי החבר של האגוד כפי שיקבע מעת לעת.
 6. לאגוד ישנה הסמכות, באמצעות ועדת האתיקה, לזמן יועץ/מאמן שלדעתה, לא עמד בהתחייבויותיו כלפי לקוחותיו ו/או עמיתו למקצוע ו/או לאיגוד ולהטיל עליו סנקציות ענישה: התראה, נזיפה, השעיה או הוצאת היועץ מהאיגוד והכל לפי חומרת מעשיו. ליועץ/מאמן יערך שימוע בו יוכל לשטוח את טענותיו טרם קבלת החלטת הועדה.
 7. יועץ/מאמן רשאי לפנות אל ועדת האתיקה בבירור סוגיות אתיות בינו לבין לקוחותיו/עמיתו למקצוע.
 8. כל שינוי בתקנון ו/או בקוד האתי של האיגוד העלול להשפיע על חברותו ו/או קבלתו של יועץ לאיגוד, יחוייב בתקופת ביניים של 6 חודשים לתחילת תחולתו לאחר מועד פרסומו.
Skip to content