אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתר איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל (ע”ר) הפועל גם בשם המתחם http://www.iuhe.org.il (להלן: “האתר”) אשר מופעל על ידי איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל (ע”ר)  ו/או מי מטעמה (להלן: “המפעיל“).

האתר מציע לקהל הגולשים ליצור קשר ראשוני עם האיגוד ועם יועציו ומאמניו בכדי לקבל מידע והכוונה מקצועית בתחום כלכלת המשפחה: התנהלות פיננסית שוטפת, צריכת אשראי, ניהול חסכונות והשקעות, ניהול הביטוח האישי והמשפחתי, צבירת כספים לפנסיה. מטרת הייעוץ הכלכלי היא להקנות לפונים ידע, כלים והכוונה להשגת מטרותיהם, כפי שהוגדרו על ידם ולסייע להם לשפר את אפקטיביות הניהול הכלכלי של המשפחה ומשק הבית.

א. הגדרות

תוכן ו/או מידע“- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, מפרטים, כתבות, סרטונים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, מחירים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.

משתמש“- כל אדם (לרבות יועץ/מאמן) ו/או גוף ו/או גורם ומי מטעמם אשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו.

שירות” – כל מוצר ו/או שירות המוצע למשתמש באתר, בין בתשלום ובין אם לאו ואשר לא מסופק ע”י המפעיל ו/או מי מטעמו.

יועץ/מאמן” – איש מקצוע המאוגד כעוסק, שותפות או חברה בע”מ הנמנה במאגר היועצים/המאמנים של המפעיל ו/או מי מטעמו, אשר עבר הכשרה מתאימה לפי תנאי המפעיל ו/או מי מטעמו ואשר מציע את שירותיו המקצועיים למשתמשים ו/או מי מטעמם.

“פרופיל” – פרטי יועץ/מאמן הנמנה במאגר היועצים/המאמנים של המפעיל ו/או מי מטעמו באתר זה.

הזמנה“- הזמנת שירות שביצע משתמש באתר ממגוון השירותים שיוצעו לו אך טרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי / חברת הסליקה.

עסקה” – הזמנת שירות שפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אושרו ע”י חברת כרטיסי האשראי  / חברת הסליקה או שהתשלום הוסדר במלואו באמצעי אחר.

ב. כללי

 1. שימוש באתר זו כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: “תנאי השימוש“) המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בה במישרין או בעקיפין. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בה שכן תחילת שימושך בה מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שקראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או היועץ/המאמן והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה.
 5. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי.
 6. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. גרסאות קודמות של תנאי השימוש (ככל שיהיו) יישמרו באתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בהן שכן הינן מחייבות את המשתמש מרגע פרסומן באתר. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו.
 7. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע מעת לעת שינויים בתוכן האתר ומהותו, לרבות עריכת תכנים, עיצוב, נראות, שירותים מוצעים, המידע בו, כפי שיימצאו לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו, שכן האחריות על המשמתמש להתעדכן בתכני האתר, גם אם מדובר במידע ראשוני ולא מחייב. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.
 8. התכנים באתר המוצגים לך מסופקים כמו שהם ((“As is” ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק התכנים והמידע המופיעים בו. הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שכל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצורך אינפורמטיבי בלבד ואינם מהווים ייעוץ מקצועי כלשהו בתחום כלכלת המשפחה ונגזרותיו ו/או מתן חוות דעת כלשהי ו/או המלצה כלשהי הנוגע לנשוא פנייתך לאיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל ע”ר, לשימוש בשירות או במוצר כלשהו מטעם האיגוד ו/או יועציו ו/או מאמניו ו/או הכדאיות שבהזמנתם השירותים ו/או התאמתם לצרכיך. בטרם ביצוע הזמנה כלשהי ו/או שימוש במוצר או השירות המופיעים באתר זה על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדוק את עצם התאמתם לצרכיו והשימוש הנכון לכל מטרה שהיא, תהא אשר תהא. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעיל ו/או מי מטעמו פועלים במטרה שהמידע והתוכן באתר זה יהיו נכונים ומקצועיים – על פי מיטב ידיעתם. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לטעויות ו/או למהימנות המידע ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים לך כמשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל תוכן מכל סוג לרבות תמונות, לינקים, סרטונים המוצג בפרופיל היועץ/המאמן, שכן הדבר באחריותו הבלעדית של היועץ/מאמן.
 9. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בכל האתר או בחלקו ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.

ג. שימוש באתר והתחייבויות המשתמש

 1. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או מי מטעמו.
 2. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המפורטים באתר נתונים לשימושך הפרטי בלבד, הכול בכפוף לתנאי שימוש אלו. מובהר, כי אין לאסוף מידע כלשהו המופיע באתר באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים והמידע באתרים ו/או בכל מכשירי קשה אחרים. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותוכנה.
 3. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר, במידע ובשירותים המופיעים בו לצורך הפצה, העברה, שכפול, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות לבעליהם כולל צדדי ג’ ששמם אינו מוזכר באתר זה.
 4. במסגרת שימושך באתר זו ישנן פעולות מוגבלות שתוכל לבצע ללא רישום לאתר וישנן פעולות נרחבות יותר שתוכל לבצע לאחר השלמת הרישום. ככל ותבחר לבצע הליך הרשמה לאתר תתבקש למסור את פרטך האישיים ו/או פרטי העסק/החברה בבעלותך.
 5. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים ומידע כוזבים ו/או מטעים ו/או התחזות לאחר בעת רישום לאתר ובעת ביצוע הזמנה הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות למסור מידע בנושא זה לכל גורם מתאים ולנקוט נגד גורמים המזינים פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או מתחזה לאחר באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו ו/או למאמן/יועץ. המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או היועץ/המאמן לא יישאו באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה ממסירת פרטים ומידע כוזב ו/או מטעה ו/או התחזות לאחר.

ד. אחריות משתמש שהינו יועץ/ מאמן:

 1. פרופיל היועץ/המאמן כמופיע באתר הנו באחריותו המלאה של היועץ/מאמן בלבד והוא זה אשר אמון על תפעולו ותכניו באופן שוטף לרבות הזנת כל התכנים והמידע המופיעים בפרופיל זה (לרבות מידע ופרטים אודותיו ושירותיו) ואין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי, במישרין או בעקיפין, לתוכן או מידע זה וכל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, תתברר מול היועץ /מאמן ישירות.
 2. היועץ/המאמן יהא האחראי הבלעדי על הקמת הפרופיל שלו באתר. היועץ/המאמן מצהיר כי ידוע לו שכל המידע והתוכן בפרופיל הנו באחריותו המלאה לרבות תפעול הפרופיל ועליו החובה הבלעדית שהמידע והתוכן בפרופיל זה יהיו נכונים, מדויקים ומהימנים. היועץ/מאמן מאשר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני לרבות בתכנים, בתמונות, בוידאו, בעיצוב, במפרט, בשם העסק, במותג ובסימן המסחרי שלו (הרשום והלא רשום), כתובות, טלפונים וכל תוכן אחר שיעלה לפרופיל הינם בבעלותו החוקית של היועץ/מאמן וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ואין כל מניעה לכך מצד צדדי ג’ כלשהם וכי היועץ/מאמן אינו מפר בכך כל דין או זכות קניינית של צד ג’ כלשהו. מובהר כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל הפרטים האמורים אשר יופיעו בפרופיל היועץ/מאמן וכל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, מצד משתמש תתברר מול היועץ/המאמן הרלוונטי ישירות. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר ליועץ/מאמן כי אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות לשלמות המידע של היועץ/מאמן בפרופיל, כולו או חלקו, ו/או למחיקתו ו/או איבודו ו/או הסרתו והיועץ/מאמן לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בעניין זה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ/המאמן מסכים ומאשר כי יותר למפעיל לעשות שימוש מלא בכל תוכן שיעלה לפרופיל ו/או לכל חלק אחר באתר (וכל פרלטפורמה אחרת השייכת למפעיל) (ללא זכות בלעדית בהן) ולא יהיו ליועץ/מאמן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר להימצאות תכנים אלו באתר המפעיל ובדבר לא יהווה משום הפרת זכות מכל סוג מצד המפעיל.
 4. לאחר ביצוע ההרשמה לאתר, ובכפוף לקבלת הוראות תנאי שימוש אלו, יוכל משתמש שהינו יועץ/מאמן הכלול במאגר היועצים/מאמנים של המפעיל (אשר עברו הכשרה מתאימה לפי תנאי המפעיל ו/או מי מטעמו) לבצע הזמנות של מוצרים/שירותים המוצעים בו. מובהר כי הליך אישור המשתמש שהנו יועץ/מאמן לרישום לאתר, בכפוף למידע שהנו מוסר אודותיו ו/או אודות עסקו, הנו לשיקולו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו.
 5. לאחר ביצוע הרישום בפועל יקבל המשתמש שהנו יועץ/מאמן הרשאה (שם משתמש וסיסמא) (להלן: “ההרשאה“) להיכנס לאתר, לבצע פעולות מסוימות באתר. מובהר כי ההרשאה הינה אישית ופרטנית עבור היועץ/מאמן וחל איסור מוחלט להעבירה לגורמים אחרים. באחריותו הבלעדית של  היועץ/מאמן לשמור את פרטי ההרשאה בסוד, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. היועץ/מאמן מאשר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל פעילות שהיא שנעשית בפרופיל הן על ידי היועץ/מאמן עצמו והן   על ידי כל גורם שהוא שהשתמש בהרשאותיו, בין אם בידיעתו ובין אם לאו. היועץ/מאמן מודע לכך שהפעיל ו/או מי מטעמו הוא זה בלבד אשר בכוחו לאשר משתמש זה או אחר (בין אם רשום באתר ובין אם לא רשום באתר) לביצוע פעולות שונות באתר לרבות צפייה בפרטי פרופיל של יועץ/מאמן.
 6. מובהר, כי חל איסור מוחלט על היועץ/מאמן לאסוף מידע ו/או נתונים מכל סוג על משתמשים באתר /ואו בכל פלטפורמה אחרת בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ללא הסכמת המפעיל.

ה. הגבלת אחריות

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג’ כלשהו עקב הגלישה באתר לרבות הסתמכות שלו על התכנים והמידע המופיעים בהם, שכן המפעיל הנו אך ורק גורם מקשר בין המשתמש ליועץ/מאמן בבחינת יצירת קשר ראשוני בלבד ואינו צד לכל עסקה ו/או שירות מקצועי שיתגבש בין הצדדים, ככל שיתגבש.
 2. מבלי לגרוע מאמור מובהר כי המשתמש מודע לכך שהמפעיל ו/או מי מטעמו אינו צד למתן שירות מקצועי זה או אחר ו/או כל שירות אחר שהוא שינתן ע”י היועץ/מאמן למשתמש ו/או מי מטעמו אשר יתבצע ללא מעורבות המפעיל ו/או מי מטעמו, ככל שתתבצע. ואין המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לנתונים והמידע אודות השירותים של היועץ/מאמן המפורסמים על ידו בפרופיל שלו באתר (או בכל חלק אחר באתר) בכלל ובקישור לאתר האישי שלו בפרט, ובכלל זה: למפרט השירות המקצועי, טיבו, איכותו, מחיריו, מועדי אספקתו, התאמתו לצורכי המשתמש ו/או מי מטעמו וכיוצא בזה ומלוא האחריות בקשר לכך חלה על היועץ/מאמן בלבד.
 3. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו תלונות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם הקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, ליחסי משתמש-יועץ/מאמן, מכל סוג שהוא, ו/או לכל מעשה ו/או מחדל מצד היועץ/מאמן יועברו הדברים באופן מידי אל היועץ/מאמן הרלוונטי לטיפולו ולאחריותו והמפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה שום צד לעניין זה ולא יישא בכל אחריות לכל עניין הנובע מכך.
 4. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: “לינקים“) לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים, אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים (לרבות אתרים ממשלתיים) וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בלינקים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם האתר מוליך לינקים.
 5. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או וכל צד ג’ שהוא עקב השימוש באתר, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשות המשתמש, כך שכל השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

ו. הזמנה מקוונת של מוצרים/שירותים

 1. למשתמש באתר תהא האפשרות לבצע רכישה מקוונת (להלן: “רכישה“) באמצעות חברת סליקה, שתיבחר ע”פ שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו, של מוצרים או שירותים אשר אינם מסופקים על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו. עלויות המוצרים/שירותים יקבעו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו אשר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה על כך מראש.
 2. למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי לעדכן את מפרט המוצרים/השירותים האמורים. המידע האמור שיוצג ייחשב כפרסום מספק. הפרסום אינו מיועד בהכרח להציג את כלל הפרטים המלאים ועל כן יהא באפשרות המשתמש לפנות למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או באמצעות הטלפון לקבלת פרטים נוספים.
 3. המשתמשיבצע תשלום התמורה בהתאם למפרט השירות הרלוונטי שנבחר על ידו. אי תשלום התמורה בהזמנה הנ”ל, כולה או חלקה כמוה אי השלמה ו/או אי ביצוע של ההזמנה הרלוונטית והמפעיל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי, ע”פ שיקול דעתו, שלא לספק את השירות כלל למשתמש.
 4. תשלום התמורה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגבות את התשלום גם בדרך אחרת. לאחר הזנת הפרטים המלאים וכן פרטי אמצעי התשלום ושליחתם (להלן: “ההזמנה“) יקבל המשתמש הודעה ו/או דוא”ל בדבר ביצוע ההזמנה. יובהר כי אין בקבלת אישור זה כדי לאשר באופן סופי את העסקה ע”י המפעיל ו/או מי מטעמו. מיד לאחר ביצוע ההזמנה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי (להלן: “חברת כרטיסי האשראי“) של פרטי כרטיס האשראי ועם הינתן התשובה ע”י חברת כרטיסי האשראי יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לתת הודעה מתאימה למשתמש באם הפעולה אושרה או נדחתה.
 5. במידה ואושרה הפעולה תירשם העסקה במחשבי המפעיל ו/או מי מטעמו לביצוע. במידה והפעולה נדחתה ע”י חברת כרטיסי האשראי תישלח למשתמש הודעה מתאימה או יובא הדבר לידיעתו בדרך אחרת לפי שיקול דעת המפעיל ו/או מי מטעמו. רק לאחר מסירת אמצעי תשלום חלופי שיאושר ע”י חברת כרטיסי האשראי תחשב הפעולה כמאושרת לביצוע העסקה ע”י המשתמש(להלן: “המועד הקובע לביצוע עסקה“).
 6. במידה והמשתמש לא פעל בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב מחברת כרטיסי האשראי על מנת להסדיר את אמצעי התשלום שנדחה יהיו המפעיל ו/או מי מטעמו רשאים לבטל את ההזמנה או לבקש מהמשתמש אמצעי תשלום חלופי – הכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. ככל ויבקש המשתמש למסור את פרטי אמצעי התשלום בטלפון יוכל ליצור קשר עם נציג המפעיל.
 7. ידוע למשתמש כי מועד אספקת המוצר/השירות יחושב אך ורק החל מהמועד הקובע לביצוע עסקה כאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 8. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים הן בעת הזנת מידע ו/או פרטים באתר והן בעת ביצוע ההתקשרות הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לנקוט נגד גורמים המספקים פרטים כוזבים באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו.
 9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מדיניות ביטולי העסקה באשר להזמנות באתר, שאינם מהווים שירות מקצועי כלשהו מטעם יועצים/מאמנים, תחול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה (תשע”א-2010. יצוין כי תאריך ביטול העסקה הקובע יהא תאריך קבלת פקס/מייל במשרדי המפעיל או מועד ביצוע שיחת הטלפון בעניין הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה ו/או ערב חג ו/או חג בישראל ייחשב יום הביטול ביום העבודה הראשון שלאחריו.

ז. קניין רוחני

 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו לרבות הגרפיקה, התכנה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים (ככל שישנם), שם האתר, שם המתחם של האתר, עיצובו ונראותו, תכניו, המידע בו, סימן המסחר של מפעיל האתר (בין אם רשום ובין אם לאו) הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או הגורמים עימם משתף פעולה בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לזכויות יוצרים.
 2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובתכני האתר או בחלקם לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר או להעביר לצד ג’ כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע או חלקו המופיע באתר בכל צורה שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג’ בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. ההרשאה אשר ניתנת לך כמשתמש באתר זה היא לבצע פעולות מוגדרות בלבד כמשתמש רשום ולצפות בתוכן פרופיל היועץ/המאמן הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר שכל האלמנטים המופיעים בפרופיל היועץ/מאמן באתר הנם באחריותו המלאה של היועץ/מאמן בלבד לרבות השימוש החוקי בהם ללא פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדי ג’ כלשהם ולמפעיל ו/או מי מטעמו אין ולא תהא שום אחריות לעניין זה, במישרין או בעקיפין. ככל שהיועץ/מאמן עושה שימוש בפרופיל מטעמו בזכויות קניין רוחני של צדדי ג’ עליו מלוא האחריות לקבל את כל האישורים וההיתרים המתאימים לשימוש זה כחוק. מבלי לגרוע מהאמור כל המידע המופיע בפרופיל היועץ/מאמן לרבות התכנים, המפרט, התמונות, הסמכות מקצועיות, השמות, המחירים, סימני המסחר (בין אם רשומים ובין שלא), כתובות, טלפונים, דיוקם ומהימנותם הינם באחריות היועץ/מאמן בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, יותר למפעיל ו/או מי מטעמו לעשות שימוש מלא (שאינו בלעדי) בכל תוכן של היועץ/מאמן שישולב באתר ולא יהיו ליועץ/מאמן טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לעניין זה כלפי המפעיל.        

ח. שיפוי

 1. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג’ בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא.
 2. הנך כמשתמש מצהיר כי הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס שיגרמו לו במקרה שבו פתח המשתמש כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) הנוגעים לפעילות האתר לרבות הצגת המוצרים והשירותים בו על ידי היועצים והמאמנים וכל עניין הנוגע לכך ו/או הנובע כתוצאה ממעשיך ו/או מחדליך כמשתמש. הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.  

ט. מדיניות פרטיות

המפעיל ו/או מי מטעמו מתייחס בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה.

 1. הנך מודע לכך כי בעת רישומך כמשתמש רשום לאתר ובעת הזנת פרטיך האישיים וכתובת דוא”ל במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך באתר ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. כמו כן, הנך מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 לקבל  דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק (של מוצרים או שירותים). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.
 2. בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ”ל.
 3. ככל ותגלוש באמצעות המחשב באמצעות הדפדפן האתר עשוי להשתמש ב”עוגיות” (להלן: “cookies“) לצורך תפעולה השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע”י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה- cookies  תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.  בנוסף, בעת רישום לאתר ו/או יצירת פרופיל יועץ/מאמן ו/או בעת פעולות אחרות יזין המשתמש פרטיו (שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל).
 4. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע זה במאגריו והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
  1. על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים.
  2. לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם.
  3. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
   •  אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג’.
   • בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
   • בכל מקרה בו המפעיל ו/או מי מטעמו יסבור שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג’.
  4. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו הנך גולש.
  5. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות הנזכרת לעיל.

י. בוררות

 1. מוסכם כי בכל מקרה שתתגלע מחלוקת או אי הסכמה כלשהי על פרשנותם ואכיפתם ו/או כל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו כי אז תובא מחלוקת כאמור, לבקשת המפעיל או המשתמש, להכרעתו של בורר דן יחיד שופט בדימוס, אשר ימונה בהסכמה בין הצדדים.
  בהעדר הסכמה בין הצדדים לגבי זהות הבורר, ימונה הבורר על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין וזאת במידה ולא תושג הסכמה תוך 30 ימים מיום דרישתו של צד כלשהו, לקביעת זהות הבורר.
 2. הבוררות תתקיים בתל-אביב-יפו. הבורר יהא כפוף לדין המהותי עפ”י החוק הישראלי, אך לא יהא כפוף לסדרי הדין או לדיני הראיות הנוהגים בבתי משפט או בבתי דין. הבורר יהא חייב לנהל פרוטוקול של הדיונים ולנמק את פסק הבורר, והחלטתו תהא סופית ותחייב את הצדדים.
 3. יראו הוראות פרק זה (“בוררות”) כ”הסכם בוררות” כמשמעות המונח בחוק הבוררות, תשכ”ח – 1968, והוראות החוק האמור יחולו על הבוררות נשוא פרק זה. קבלה ואישור של המשתמש  של תנאי שימוש אלו כמוהם כחתימה על הסכם בוררות. פסק הבוררות ניתן יהיה לערעור בפני בורר ו/או בפני בית משפט, בהתאם להוראות חוק הבוררות.
 4. במידה וייקבע על ידי הבורר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

יא. שונות

 1. ידוע למשתמש שאין בתוכן והמידע באתר זה כדי להוות ייעוץ מקצועי כלשהו או משום המלצה על יועץ/מאמן כזה או אחר או המלצה לרכוש מוצר או שירות כזה או אחר.
 2. בכל שאלה באשר לאופן השימוש באתר ניתן לפנות באמצעות הדוא”ל: igudkalkala@gmail.com

כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.

הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.

Skip to content